Tienganhonline.net: Past simple

A. Xem xét ví dụ sau:

Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of five and wrote more than 600 pieces of music. Hewas only 35 years old when he died.

Wolfgang Amadeus Mozart là một nhạc sĩ và nhà soạn nhạc người Áo. Ông sống từ năm 1756 đến năm 1791. Ông bắt đầu soạn nhạc lúc năm tuổi và đã viết hơn 600 bản nhạc. Ông chết khi Ông chỉ mới 35 tuổi.

Lived/Started/wrote/was/died đều ở thì past simple.

B. Thường thì động từ thì past simple tận cùng bằng -ed (động từ có qui tắc – regular verbs):

I work in a travel agency now. Before that I worked in a shop.

Tôi hiện giờ đang làm ở một văn phòng du lịch. Trước đây tôi là việc ở một cửa hiệu.

We invite them to our party but they decided not to come.

Chúng tôi đã mời họ dự tiệc với chúng tôi nhưng họ đã quyết định không đến.

The police stopped me on my way home last night.

Tôi qua cảnh sát đã yêu cầu tôi dừng lại khi đang trên đường về nhà.

She passed her examination because she studied very hard.

Cô ấy đã vượt qua kỳ thi vì đã chăm chỉ học tập.

Nhưng có nhiều động từ bất qui tắc (irregular) khi ở thì past simple không tận cùng bằng -ed.

Ví dụ:

write – wrote Mozart wrote more than 600 pieces of music.

see – saw We saw Rose in town a few days ago.

go – went I went to cinema three times last week.

shut – shut It was cold, so I shut the window.

Xem bảng liệt kê các động từ bất qui tắc.

C. Trong các câu nghi vấn và các câu phủ định chúng ta dùng did/didn’t + infinitive (enjoy/see/go…)

I enjoyed – Did you enjoy? I didn’t enjoy

She saw – Did she see? She didn’t see

They went – Did they go? They didn’t go

A: Did you go out last night?

B: Yes, I went to the cinema but I didn’t enjoy the film much.

“When did Mr. Thomas die?” “About ten years ago.”

They didn’t invite her to party, so he didn’t go.

“Did you have time to write the letter?” “No, I didn’t”.

Cẩn thận khi DO là động từ chính trong câu:

What did you do at the weekend? (không nói ‘what did you at the weekend’)

I didn’t do anything. (không nói ‘I didn’t do anything’)

D. Quá khứ của be (am/ is/ are) là was/ were:

I/he/she/it was/wasn’t – was I/he/she/it?

we/you/they were/weren’t – were we/you/they?

Ghi chú rằng ta không dùng did trong câu nghi vấn và phủ định với was/were.

I was angry because they were late.

Tôi cáu lên vì họ đã đến muộn

Was the weather good when you on holiday?

Thời tiết đẹp khi bạn đi nghỉ mát chứ?

They weren’t able to come because they were so busy.

Họ không thế được vì quá bận.

Did you go out last night or were you too tired?

Tôi qua bạn ra ngoài hay bạn bị mệt?