(Tienganhonline.net): Present simple

 

A. Xét tình huống sau:

 

Alex is bus driver, but now he is in bed asleep. So:

He is not driving a bus. (He is asleep)

but He drives a bus. (He is a bus driver.)

(Alex là một tài xế lái xe buýt, nhưng bây giờ anh ấy đang ngủ). Vì vậy:

Anh ấy không phải đang lái xe (Anh ấy đang ngủ)

nhưng Anh ấy lái xe buýt. (Anh ấy là tài xế xe buýt).

 

Drive(s)/Work(s)/Do(es), v.v… là thì present simple (thì hiện tại đơn).

 

Chúng ta dùng thì present simple để nói một cách chung chung về những sự vật hay sự việc nào đó. Ta không chỉ riêng đề cập đến hiện tại mà thôi. Chúng ta dùng thì này để nói về những sự việc, hành động xảy ra thường xuyên hay lặp đi lặp lại, hoặc những sự việc hiển nhiên đúng nói chung. Sự việc đang nói có diễn ra lúc đó hay không là không quan trọng.

 

Nurses look after patients in hospitals.

Các ý tá trông coi bnh nhân trong bnh vin

I usually go away at weekends.

Tôi thường đi ra ngoài vào cui tun

The earth goes round the sun.

Trái đt quay quanh Mt tri

Hãy nhớ rằng ta nói: he/she/it -s. Đừng quên thêm s vào động từ.

 

I work… nhưng He works…

They teach nhưng My sister teaches.

 

B. Chúng ta dùng do/does để đặt câu nghi vấn và phủ định:

doI/we/you/they work?

doeshe/she/it work?

I/we/they don’twork

he/she/it doesn’twork

 

I come from Canada. Where do you come from?

Tôi đến t Canada. Bn đến t đâu 

“Would you like a cigarette?”

Bn hút 1 điếu ch?

“No, thanks. I don’t smoke”.

Cám ơn, tôi không hút thuc.

What does this word mean?

T này có nghĩa là gì?

Rice doesn’t grow in cold climates.

Lúa không mọc được ở vùng khí hậu lạnh

 

Trong những ví dụ sau “do” cũng là động từ chính:

 

“What do you do?” (= What’s your job?) “I work in a shop”.

He’s so lazy. He doesn’t do anything to help me. (not ‘He doesn’t anything.’)

 

C. Chúng ta dùng thì present simple khi muốn diễn đạt mức độ thường xuyên xảy ra của sự việc:

I get up at 8 o’clock every morning.

Tôi luôn ngủ dậy vào lúc 8h sáng

Ann doesn’t drink tea very often.

Ann không hay uống trà

In summer John usually plays tennis once or twice a week.

Vào mùa hè Joh thường chơi tennis 1 đến 2 lần trong một tuần

 

D. I promise/I apologise, v.v…

 

Khi bạn hứa làm việc gì đó, bạn có thể nói I promise…; khi bạn đề nghị điều gì, bạn có thể nói I suggest…. Chúng ta dùng thì present simple (promise/suggest v.v…) trong những câu như vậy:

 

I promise I won’t be late. (not ‘I’m promising’).

“What do you suggest I do?”. “I suggest that you…”

 

Tương tự chúng ta nói: I apologise… / I insist….(nằn nì) / I agree… (đồng ý) / I refuse (từ chối) v.v…