Tienganhonline.net: Tiếp theo Phần 2, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những sự khác nhau cơ bản giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ

D. Một số vấn đề về ngữ pháp giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ:

1. Về cách sử dụng giới từ:

Kiểm tra cái gì: Check sth out (M) – check sth (A)

Khác với: Different than (M) – different from (A)

Làm lại cái gì: Do sth over (M) – do sth again (A)

Điền vào mẫu: Fill in/out a form (M) – fill in a form (A)

Gặp ai: Meet with sb (M) – meet sb (A)

Phản đối điều gì:  Protest sth (M) protest against sth (A)

Ở nhà: Stay home (M) – stay at home (A)

Đến thăm ai: Visit with sb (M) – visit sb (A)

Từ thứ Hai đến thứ Sáu:  Monday through Friday (M) – Monday to Friday (A).

 

2. Người Mỹ đôi khi dùng HIS trong trường hợp người Anh dùng ONE’S.

– Mỹ: One should do his best

Anh: One should do one’s best.

Người ta nên làm hết sức mình.

 

3. Người Mỹ ưa dùng thì Hiện tại Bàng thái cách trong khi người Anh dùng SHOULD

Mỹ: It’s essential that he be informed.

Anh: It’s essential that he should be informed.

Ông ấy cần được báo tin.

 

4. Sau một động từ đặc biệt, người Anh thường dùng DO thay cho động từ chính, còn người Mỹ không dùng DO.

– Mỹ: Come and stay with us. – I may, if I have time.

Anh: Come and stay with us . – I may do, if I have time.

Hãy đến và ở cùng chúng tôi nhé. – Tôi sẽ làm thế nếu có thời gian.

 

5. Trong văn nói, nhiều người Mỹ dùng LIKE trong những trường hợp người Anh trí thức dùng AS hay AS IF.

– Mỹ: It looks like it’s going to rain.

Anh: It looks as if it’s going to rain.

Trời có vẻ sắp mưa.

– Mỹ: Nobody loves you like I do.

Anh: Nobody loves you as I do.

Không ai yêu em như anh yêu em.

 

6. Trong văn nói, đôi khi người Mỹ dùng phó từ không có -ly.

– Mỹ: He looked at my real strange.

Anh: He looked at me really strangely.

Anh ấy nhìn tôi một cách lạ lùng.

 

7. Quá khứ phân từ của TO GET: người Mỹ dùng GOT hay GOTTEN, người Anh dùng GOT.

* Người Mỹ dùng những động từ: burn, dream, lean, learn, smell, spell, spill, spoil như động từ có quy tắc. Người Anh cũng dùng như động từ quy tắc (thêm ED) nhưng thường thêm -T hơn.

* Người Mỹ dùng TO WAKE nhưng động từ quy tắc hay bất quy tắc, người Anh chỉ dùng như động từ bất quy tắc.

– Người Anh dùng các động từ dive, fit, quit, wet như động từ có quy tắc. Người Mỹ dùng như bất quy tắc.

>>> Mời các bạn xem tiếp Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Tiếng Anh Anh Và Anh Mỹ (Phần 4)