%image_alt%

 

– sleepy –ˈslipɪ–: buồn ngủ

– drop off: ngủ gật

– snore –snɔr–: ngáy

– yawn –ˈjɔn–: ngáp  

– nod — /ˈnɑːd/–: gật gà gật gù

– sleep-walking: mộng du

 

It’s time to go to bed.
Are you sleepy?