Tienganhonline.net: Cùng học những câu chào tạm biệt ngắn gọn và dễ nhớ với Tiếng Anh online nào.

1. Bye!

2. Goodbye!

3. Bye for now!

4. See you! / See ya!

5. Be seeing you!

6. See you soon!

7. I’m off.

8. Cheerio!

9. Catch you later!

10. Good night!