** Give/shoot sb a dirty look: nhìn ai đó một cách giận dữ

Eg:

– He gave me a dirty look  (anh ta nhìn tôi một cách giận dữ) 

**There comes a time when + mệnh đề: Đến một lúc nào đó…

–Gemini–