Xét về nghĩa, “forever”“for ever” giống nhau, forever theo tiếng Anh Mĩ, for ever theo tiếng Anh Anh. Chúng có nghĩa là “vĩnh viễn / lặp đi lặp lại, khi nào cũng vậy”

* Tuy nhiên “for ever” thì thường đứng ở cuối câu.
He said he would love her for ever / forever

* Còn “forever” vừa có thể đứng ở cuối câu, vừa có thể đứng sau động từ “tobe” (trong thì tiếp diễn) để nói về hành động hay thói quen xấu.
Ví dụ: They are forever arguing (Họ khi nào cũng cãi nhau)

Bài độc quyền của Học tiếng anh online