Tựa như cấu trúc …SO …THAT …, cấu trúc này cũng có nghĩa là “quá …đến nỗi” nhưng mà là “…quá  không thể…được” hoặc “…quá ….để…”. Thường thì cấu trúc …TOO…TO mang nghĩa tiêu cực, có nội dung không được người nói tán thành. Cốt lõi của cấu trúc này là từ TOO, nằm trong cấu trúc này có nghĩa là QUÁ.  (“quá” theo kiểu “thái quá”, mà phàm những gì thái quá đều không tốt).

 

* CÔNG THỨC:

    …TOO + TÍNH TỪ hoặc TRẠNG TỪ + TO + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU

 

* VÍ DỤ:

 

+ Tính từ:

– HE IS TOO YOUNG TO GET MARRIED. (anh ấy quá trẻ để kết hôn)

– THIS COFFEE IS TOO HOT TO DRINK.  (ly cà phê này quá nóng không thể uống được)

 

+ Trạng từ:  Khi sau TOO là trạng từ thì người ta thường không cần TO… cũng đủ nghĩa.

– YOU WORK TOO HARD (anh làm việc quá vất vả –mà như vậy là không tốt…)

 

* Lưu ý: ngay cả khi sau TOO là tính từ, người ta cũng không nhất thiết phải có TO…

– THIS HOUSE IS TOO EXPENSIVE (căn nhà này quá đắt tiền).

– WHEN A QUESTION SEEMS TOO EASY, IT MAY BE A TRAP. (khi câu hỏi có vẻ quá dễ thì nó có thể là một cái bẫy).