1. As far as

– As far as: theo như
e.g: As far as I know ( theo như tôi biết )

– As far as sb/sth is concerned: về mặt ….

2. As early as: ngay từ
e.g: As early as the 20th century : ngay từ thế kỹ 20

3. As good as: gần như
e.g: He is as good as dead : anh ta gần như đã chết

4. As much as: cũng chừng ấy, cũng bằng ấy

5. As long as: miễn là
e.g: You may have dessert so long as you eat all your vegetables.

6. As Well As: cũng như

– As well as có nghĩa tương đương với not only … but also.
e.g: She is clever as well as beautiful. (= She is not only beautiful, but also clever.)

– as well as đưa ra thông tin mà người đọc/người nghe đã biết, phần còn lại của câu sẽ đưa ra thông tin mới

– Động từ sau as well as: Sau as well as, người ta thường dùng động từ dạng –ing

He hurt his arm, as well as breaking his leg. (không dùng: … as well as broke his leg.)