Real English

/Real English

Lesson 18: What are the Germans like? (Người Đức như thế nào?)

By |2013-10-21T03:23:52+07:00October 21st, 2013|Học tiếng Anh qua video, Real English|

Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 18 của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh “thực tế [...]

Lesson 17: What are the Italians like? (Người Ý như thế nào?)

By |2013-09-03T04:44:42+07:00September 3rd, 2013|Học tiếng Anh qua video, Real English|

Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 17 của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh “thực tế [...]

Lesson 16 (Part 2): Lisa does London (Lisa ở London)

By |2013-08-29T10:27:39+07:00August 29th, 2013|Học tiếng Anh qua video, Real English|

Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 16 (Part 2) của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh [...]

Lesson 16 (Part 1): What are the French like? (Người Pháp như thế nào?)

By |2013-08-27T06:23:12+07:00August 27th, 2013|Học tiếng Anh qua video, Real English|

Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 16 của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh “thực tế [...]

Lession 15: Modal verb CAN (Động từ khiếm khuyết CAN)

By |2013-08-25T15:43:26+07:00August 25th, 2013|Học tiếng Anh qua video, Real English|

Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 15 của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh “thực tế [...]

Lesson 14: What are the British like? (Người Anh như thế nào?)

By |2013-08-24T23:39:23+07:00August 24th, 2013|Học tiếng Anh qua video, Real English|

Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 14 của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh “thực tế [...]

Lesson 13: What are the Americans like? (Người Mỹ như thế nào?)

By |2013-08-24T07:57:38+07:00August 24th, 2013|Học tiếng Anh qua video, Real English|

Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 13 của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh “thực tế [...]

Lesson 12: What’s the weather like? (Thời tiết thế nào?)

By |2013-08-23T14:47:10+07:00August 23rd, 2013|Học tiếng Anh qua video, Real English|

Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 12 của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh “thực tế [...]

Lesson 11: Are you married? (Bạn đã kết hôn chưa?)

By |2013-08-22T14:47:05+07:00August 22nd, 2013|Học tiếng Anh qua video, Real English|

Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 10 của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh “thực tế [...]

Lesson 10: The Jones Family (Gia đình Jones)

By |2013-08-21T15:22:18+07:00August 21st, 2013|Học tiếng Anh qua video, Real English|

Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 10 của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh “thực [...]

Load More Posts