Ngữ pháp tiếng Anh căn bản

//Ngữ pháp tiếng Anh căn bản

Ngữ pháp cơ bản – Bài 22: Đảo ngữ (Inversions)

By |2016-04-17T13:13:47+07:00July 17th, 2013|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh căn bản, Tiếng Anh cơ bản|

  Thông thường, một câu kể (câu trần thuật) bao giờ cũng bắt đầu bằng chủ ngữ và tiếp theo sau là một động từ. Tuy nhiên, trật tự của câu như trên có thể bị thay đổi [...]

Ngữ pháp cơ bản – Bài 21: Giống của từ (Gender)

By |2016-04-17T13:13:50+07:00July 17th, 2013|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh căn bản, Tiếng Anh cơ bản|

  1. Định nghĩa: Là hình thức biến thể của danh từ để chỉ "tính"- hay phân biệt giống. 2. Phân loại: Giống được chia thành: 1- MASCULINE GENDER (Giống đực) Một danh từ chỉ tên một sinh vật giống đực thì [...]

Ngữ pháp cơ bản – Bài 20: Cụm từ (Phrase)

By |2016-04-17T13:13:51+07:00July 17th, 2013|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh căn bản, Tiếng Anh cơ bản|

  1. Định nghĩa: Cụm từ là một nhóm từ kết hợp với nhau tạo thành nghĩa nhưng không đầy đủ. Ví dụ: The sun rises in the east. People in the world love peace. Trong các ví dụ trên đây, cụm [...]

Ngữ pháp cơ bản – Bài 19: Lời nói trực tiếp và gián tiếp (Dicrect and Indirect Speeches)

By |2016-04-17T13:13:52+07:00July 17th, 2013|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh căn bản, Tiếng Anh cơ bản|

  1. Giới thiệu: Trong lời nói trực tiếp, chúng ta ghi lại chính xác những từ, ngữ của người nói dùng. Lời nói trực tiếp thường được thể hiện bởi: các dấu ngoặc kép " " - tức [...]

Ngữ pháp cơ bản – Bài 18: Câu bị Động (Passive Voice)

By |2016-04-17T13:13:54+07:00July 17th, 2013|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh căn bản, Tiếng Anh cơ bản|

    1. Bị /Thụ động cách là cách đặt câu trong đó chủ ngữ đứng vai bị động. Ví dụ: 1. Chinese is learnt at school by her. 2. A book was bought by her. Chú ý: Điều [...]

Ngữ pháp cơ bản – Bài 17: Câu (Sentences)

By |2016-04-17T13:13:56+07:00July 17th, 2013|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh căn bản, Tiếng Anh cơ bản|

    I/ Định nghĩa: Câu là một nhóm từ tạo thành nghĩa đầy đủ, và thường được kết thúc bởi dấu chấm (chấm than, hai chấm, hỏi chấm ...). Về kết cấu, câu có thể là một cụm từ. [...]

Ngữ pháp cơ bản – Bài 16: Cách (Voices)

By |2016-04-17T13:14:00+07:00July 17th, 2013|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh căn bản, Tiếng Anh cơ bản|

    Gồm: Chủ động (Active Voice) và Bị động (Passive Voice). 1. Chủ động: Là cách đặt câu trong đó Chủ ngữ đứng vai chủ động/chủ thể. Ví dụ: 1. She learns Chinese at school. 2. She bought [...]

Ngữ pháp cơ bản – Bài 15: Động từ (Verbs)

By |2016-04-17T13:14:32+07:00July 17th, 2013|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh căn bản, Tiếng Anh cơ bản|

  1. Định nghĩa: Động từ là dùng diễn tả một hành động, vận động, hoạt động của một người, một vật nào đó. 2. Phân loại: 1. Nội động từ là những động từ không cần tân ngữ [...]

Ngữ pháp cơ bản – Bài 14: Đại danh từ (Pronouns)

By |2016-04-17T13:14:34+07:00July 16th, 2013|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh căn bản, Tiếng Anh cơ bản|

  1. Đại danh từ là từ dùng để thay thế cho danh từ: a. Không rõ nghĩa: Ví dụ: The boy cannot leave his father; for if he should leave him, he would die. b. Nghĩa được xác định: Ví [...]

Ngữ pháp cơ bản – Bài 13: Câu Điều Kiện (Conditionals)

By |2016-04-17T13:14:35+07:00July 16th, 2013|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh căn bản, Tiếng Anh cơ bản|

  I- Mấy lưu ý về câu điều kiện:   v Câu điều kiện gồm có hai phần: Một phần nêu lên điều kiện và một phần còn lại nêu lên kết quả hay được gọi là mệnh đề [...]

Load More Posts