Grammar In Use

/Grammar In Use

Unit 59. Preposition (in/for/about…) + Ing

By |2015-07-31T16:19:58+07:00October 22nd, 2013|Grammar In Use, Ngữ pháp Tiếng Anh|

  Tienganhonline.net: Hôm nay chúng ta sẽ học về những Giới từ mà đi kèm với động từ dạng V+ing   A. Nếu giới từ (in/for/about v.v...) có động từ theo sau, động từ phải có dạng -ing. [...]

Unit 57. Verb + Ing or To (Part 3)

By |2013-08-13T14:43:55+07:00August 13th, 2013|Grammar In Use, Ngữ pháp Tiếng Anh|

Tienganhonline.net: Tiếp theo Part 1, Part2, chúng ta tiếp tục học về cấu trúc Verb + ing or to A. Những động từ và thành ngữ này đều có nghĩa chung là "thích" hay "không thích" (“like” or “not like”)  like       love       hate [...]

Unit 55. Verb + ing or to (Part 1)

By |2013-08-11T15:04:11+07:00August 11th, 2013|Grammar In Use, Ngữ pháp Tiếng Anh|

Tienganhonline.net: Hôm nay chúng ta sẽ học về Verb+ing và Verb+to    A. Khi một động từ theo sau một động từ khác, cấu trúc được dùng thường là: verb+-ing hoặc verb+to... Hãy so sánh:   _verb+ -ing [...]

Unit 54. Verb + Object + to

By |2013-08-11T10:25:49+07:00August 11th, 2013|Grammar In Use, Ngữ pháp Tiếng Anh|

Tienganhonline.net: Hôm nay chúng ta sẽ học về cấu trúc Verb + (Object) + to và cách dùng! A. Những động từ này theo sau bởi to... (infinitive): want     ask       help would like          would love         expect beg       mean (=intend) would prefer       would hate   Cấu [...]

Load More Posts