Cùng TiengAnhonline.net tìm ra những điểm khác biệt trong cách sử dụng “would like” của người Anh và người Mỹ các bạn nhé!

– Diễn đạt một cách lịch sự lời mời mọc hoặc ý mình muốn gì.
Eg: Would you like to dance with me?

 

– Không dùng do you want khi mời mọc người khác.

 

– Trong tiếng Anh của người Anh, nếu để diễn đạt sự ưa thích của chủ ngữ thì sau like + V-ing.

Eg: He does like reading novel. (enjoyment)

 

– Nhưng để diễn đạt sự lựa chọn hoặc thói quen thì sau like phải là một động từ nguyên thể.

Eg: Between soccer and tennis, I like to see the former.(choice)

Eg: When making tea, he usually likes to put some sugar and a slice of lemon in first. (habit)

 

 

 – Nhưng trong tiếng Anh người Mĩ không có sự phân biệt này: Tất cả sau “like” đều là động từ nguyên thể.

Eg: Wouldn’t like = không ưa trong khi don’t want = không muốn.

Eg: Would you like somemore coffee ?

 

Polite: No, thanks/ No, I don’t want any more.

Impolite : I wouldn’t like (thèm vào)

 

– Lưu ý rằng khi “like” được dùng với nghĩa “cho là đúng” hoặc “cho là hay/ khôn ngoan” thì bao giờ theo sau cũng là một nguyên thể có to (infinitive)

Eg: She likes the children to play in the garden (She think they are safe playing there) (Cô ấy muốn bọn trẻ con chơi trong vườn cho chắc/ cho an toàn)

Eg: I like to go to the dentist twice a year (Tôi muốn đến bác sĩ nha khoa 2 lần năm cho chắc)

 

– Would like = would care /love/ hate/ prefer + to + verb khi diễn đạt điều kiện cho một hành động cụ thể ở tương lai.

Eg: Would you like/ care to come with me? I’d love to

 

– Would like/ would care for/ would enjoy + Verb-ing khi diễn đạt khẩu vị, ý thích nói chung của chủ ngữ.

Eg: She would like/ would enjoy riding if she could ride better.