Tienganhonline.net: Enough thay đổi vị trí theo từ loại của từ mà nó bổ nghĩa. Nó luôn đứng sau tính từ và phó từ:

Are those french fries good enough for you?

She speak Spanish well enough to be an interpreter.

It is not cold enough now to wear a heavy jacket.

Nhưng lại đứng trước danh từ:

Do you have enough sugar for the cake?

He does not have enough money to attend the concert.

Nếu danh từ đã được nhắc đến trước đó, thì ở dưới có thể dùng enough như một đại từ thay cho danh từ

I forgot money. Do you have enough?