Tienganhonline.net: Khi các bạn xem các phim hay các talkshow, đặc biệt là của Mĩ, chúng ta sẽ thấy khi nói chuyện với nhau, các nhân vật thường hay lặp đi lặp lại một số từ hay cụm từ quen thuộc, hôm nay mình cung cấp các từ / cụm từ cửa miệng quen thuộc đó nhé:

_ Bạn biết đấy : You know 

_ Bạn hiểu ý tôi chứ: You know (what) I mean / You know (what) I’m saying

_ Vâng, đúng vậy: Yeah / Absolutely / Right at all / OK / That’s right / I do / I did / Well 

_ Tôi cho là: I think / I mean 

_ Này (anh bạn): Ey men / Hey men

_ Không phải vậy: Nah (đọc lái của từ No) / I’m not 

_ Ôi trời ! / Chúa ơi !: Oh My God / Oh God

Bài độc quyền của L.E.O Family (Learning English Online Family)