Các bài học ngữ Pháp Grammar in use – Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng

English Grammar In Use là cuốn sách tổng hợp tất cả các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thông dụng nhất, Tiếng Anh online xin giới thiệu với các bạn 59 bài học ngữ pháp cơ bản để các bạn có thể học ngữ pháp tiếng Anh từ đầu cũng như củng cố vốn ngữ pháp tiếng Anh của mình.

Unit 1. Present continuous  – Thì hiện tại tiếp diễn
Unit 2: Present simple  – Thì hiện tại đơn
Unit 3. Present continuous and present simple (Part 1)  – Thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn
Unit 4. Present continuous and present simple (Part 2)
Unit 5. Past simple  – Thì quá khứ đơn
Unit 6. Past continuous  – Quá khứ tiếp diễn
Unit 7. Present perfect (Part 1)  – Hiện tại hoàn thành
Unit 8. Present perfect (Part 2)- Hiện tại hoàn thành
Unit 9. Present perfect continuous  Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Unit 10. Present perfect continuous and simple
Unit 11. How long have you been ?  Bạn ở đây bao lâu?
Unit 12 When? How long? For and Since  Khi nào? Trong bao lâu? Từ khi nào?
Unit 13. Present perfect and past (Part 1)  Hiện tại hoàn thành và thì quá khứ
Unit 14. Present perfect and past (Part 2)  Hiện tại hoàn thành và thì quá khứ
Unit 15. Past perfect Quá khứ hoàn thành
Unit 16. Past Perfect continuous
Unit 17. Have and have got
Unit 18. Use to (do)
Unit 19. Present tenses for the future
Unit 20. I am going to do
Unit 21. Will/shall (Part 1)
Unit 22. Will/shall (Part 2)
Unit 23. I will and I am going to do
Unit 24. Will be doing and will have done
Unit 25. When I do/When I have done. When and If
Unit 26. Can, could and be able to
Unit 27. Could do and could have done
Unit 28. Must and can’t
Unit 29. May and might (Part 1)
Unit 30. May and might (Part 2)
Unit 31. Must and have to
Unit 32. Must, musn’t, needn’t
Unit 33. Should (Part 1)
Unit 34. Should (Part 2)
Unit 35. Had better. It’s time …
Unit 36. Can/Could/Would you …?
Unit 37. If I do … and If I did…
Unit 38. If I knew… I wish I knew
Unit 39. If I had known… I wish I had known
Unit 40. Would. I wish … would
Unit 41. Passive (Part 1)
Unit 42. Passive (Part 2)
Unit 43. Passive (Part 3)
Unit 44. It is said that …. He is said ..(be) supposed to
Unit 45. Have something done
Unit 46. Report Speech (Part 1)
Unit 47. Reported Speech (Part 2)
Unit 48. Question (Part 1)
Unit 49. Question (Part 2)
Unit 50. Auxiliary Verbs
Unit 51. Question tags
Unit 52. Verb + ing
Unit 53. Verb + to
Unit 54. Verb + Object + to
Unit 55. Verb + ing or to (Part 1)
Unit 56. Verb + ing or to (Part 2)
Unit 57. Verb + Ing or To (Part 3)
Unit 58. Prefer and would rather
Unit 59. Preposition (in/for/about…) + Ing