Monthly Archives: September 2015

//September

Luyện phát âm tiếng Anh – Phiên âm trong tiếng Anh

By |2015-09-08T05:33:35+07:00September 8th, 2015|Phát âm tiếng Anh|

Trong tiếng Anh giao tiếp, cách phát âm tiếng Anh là rất quan trọng, nếu không bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong nói chuyện bằng tiếng Anh. Cho dù bạn học tốt ngữ pháp tiếng Anh [...]