Monthly Archives: October 2014

//October

[Mỗi ngày một từ mới] – FART

By |2016-10-30T18:52:49+07:00October 13th, 2014|Học tiếng Anh qua thành ngữ, tục ngữ, Từ vựng tiếng Anh|

Có ai biết nghĩa của từ đánh rắm hoặc xì hơi là gì không?  Dễ nhớ lắm này, nó là FART --/fɑːrt/--  *Nothing is more embarrassing than farting in the public and then people start looking at you.. [...]