Monthly Archives: September 2014

//September

The five senses – 5 giác quan của con người

By |2016-10-30T18:52:52+07:00September 3rd, 2014|Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng tiếng Anh|

- Sight --'sait--: thị giác  - Hearing --/ˈhɪərɪŋ/--: thính giác  - Taste --/teist/--: vị giác  - Smell --/smel/--: khứu giác  - Touch --/tʌtʃ/--: Xúc giác  *Còn "the sixth sense": giác quan thứ 6  "Human beings are really interesting! [...]

Những từ vựng liên quan đến NGỦ

By |2016-10-30T18:52:54+07:00September 3rd, 2014|Tiếng Anh hàng ngày, Từ vựng tiếng Anh|

  - sleepy --ˈslipɪ--: buồn ngủ - drop off: ngủ gật - snore --snɔr--: ngáy - yawn --ˈjɔn--: ngáp   - nod -- /ˈnɑːd/--: gật gà gật gù - sleep-walking: mộng du   It's time to go to bed. [...]