Một số thành ngữ tiếng Anh hay

By |2016-10-30T18:53:04+07:00June 12th, 2014|Học tiếng Anh qua thành ngữ, tục ngữ, Từ vựng tiếng Anh|

  1. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ --> No bees, no honey, no work, no money. 2. Chậm mà chắc --> Slow but sure.  3. Cầu được ước thấy --> Talk of the devil and [...]