Monthly Archives: March 2009

//March

Possessive pronouns (Đại từ sở hữu)

By |2009-03-03T14:29:55+07:00March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Anh|

  Tienganhonline.net: Hôm nay chúng ta sẽ học về Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns) Xét ví dụ này: a friend of John’s: một người bạn của John.   Giả sử bạn muốn nói một người bạn của [...]

Unit 47. Reported Speech (Part 2)

By |2009-03-03T14:22:42+07:00March 3rd, 2009|Grammar In Use, Ngữ pháp Tiếng Anh|

  Tienganhonline.net: Reported Speech (Part 2)   A. Không phải lúc nào cũng cần thiết chuyển đổi động từ khi bạn dùng cách nói gián tiếp (reported speech). Nếu bạn đang kể lại một sự việc và nó [...]

Unit 44. It is said that …. He is said ..(be) supposed to

By |2009-03-03T14:21:08+07:00March 3rd, 2009|Grammar In Use, Ngữ pháp Tiếng Anh|

Tienganhonline.net: It is said that .... He is said ..(be) supposed to A. Khảo sát ví dụ sau:   Henry is very old. Nobody knows exactly how old he is, but: Ông Henry rất già. Không ai biết [...]

Load More Posts