Chúng ta cùng tìm hiểu về 10 cấu trúc câu cơ bản và thông dụng được sử dụng nhiều trong tiếng Anh nhé!

  1. To suggest someone (should) do something: Gợi ý ai làm gì                                         Ex: I suggest she (should) buy this house. Tôi gợi ý cô ấy mua căn nhà này
  2.  To suggest doing something: Gợi ý làm việc gì                                                                   Ex: I suggest going for a walk. Tôi gợi ý đi dạo
  3. Try to V-nguyên mẫu: Cố gắng làm việc gì                                                                        Ex: I tried to open the window. Tôi đã cố gắng mở cửa sổ
  4. Try doing something: Thử làm việc gì                                                                                 Ex: I tried that recipe you gave me last night
  5. To need V-ing: Cần được làm gì                                                                                           Ex: This car needs repairing. Chiếc ôtô này cần được sửa chữa
  6. To remember V-ing: Nhớ đã làm gì                                                                                     Ex: I remember seeing this film. Tôi nhớ đã xem phim này rồi
  7. To remember to do: Nhớ (để) làm việc gì                                                                           Ex: Remember to do your homework. Nhớ làm bài tập về nhà nha
  8. To be busy V-ing for something: Bận rộn làm gì                                                                  Ex: We are busy preparing for our exam. Chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi.
  9. To mind doing something (for someone): Có sẵn lòng làm gì (cho ai)                                  Ex: Do/would you mind closing the door for me? Bạn có thể đóng cửa giúp tôi không?
  10. To be used to doing something: Quen với việc gì                                                                Ex: We are used to getting up early. Chúng tôi đã quen dậy sớm rồi

Suna