Cash —- Tiền mặt

Cash at bank —- Tiền gửi ngân hàng

Cash in hand —- Tiền mặt tại quỹ

Cash in transit —- Tiền đang chuyển

Check and take over —- nghiệm thu

Construction in progress —- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Cost of goods sold —- Giá vốn bán hàng

Current assets —- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

Current portion of long-term liabilities —- Nợ dài hạn đến hạn trả

Deferred expenses —- Chi phí chờ kết chuyển

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here