Ablation /æb’leiʃn/ Sự tải mòn, sự tiêu mòn

Abundant /ə’bʌndənt/ Dồi dào, phong phú

Abyss /ə’bis/ Vực sâu, vực thẩm

Accretion /æ’kri:ʃn/ Sự lớn dần lên, sự phát triển dần lên

Accumulate /ə’kju:mjuleit/ Tích lũy

Acid rain /’æsid’rein/ Mưa axit

Acreage /’eikəriʤ/ Diện tích (tính theo mẫu Anh)

Activity /æk’tiviti/ Sự tích cực, sự hoạt động

Adapt /ə’dæpt/ Thích nghi

Add /æd/ Làm tăng thêm, thêm vào

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here