Tienganhonline.net: BECAUSE, AS, SINCE và FOR là bốn giới từ có cách dùng khác nhau về cơ bản. Như bạn đã biết, BECAUSE = bởi vì; AS = với tư cách là, ngay khi, như; SINCE = từ khi, từ và FOR = cho, trong khoảng thời gian. Tuy nhiên, ngoài các nghĩa cơ bản trên, BECAUSE, AS, SINCE và FOR còn có một nghĩa chung là : BỞI VÌ. Như vậy, với nghĩa chung này, khi nào ta dùng BECAUSE, khi nào dùng AS, hay SINCE hay FOR?

 

AS:

– AS có thể được dùng để chỉ lý do, nhất là khi lý do đã được người nghe/người đọc biết rồi.

* As he wasn’t ready, we went without him.

– Mệnh đề AS luôn đứng đầu câu.

 

SINCE:

Giống như AS, SINCE được dùng để chỉ lý do. AS và SINCE khi chỉ lý do thì được dùng như nhau, thay thế được cho nhau. Một số người cho là SINCE trang trọng hơn AS.     

* As he wasn’t ready, we went without him.

* Since she wanted to pass her exam, she decided to study well.

– Mệnh đề chỉ lý do có SINCE và AS không thể đứng một mình mà phải có mệnh đề khác theo sau.

 

BECAUSE:

– BECAUSE thường chỉ lý do mà người nghe/người đọc chưa biết và lý do là một phần quan trọng trong câu, được nhấn mạnh.   

* We had dinner after ten o’ clock because dad arrived late.

* He bought a new home because he won a lottery.

* I read because I like reading.

– Mệnh đề chỉ lý do BECAUSE thường đứng sau một mệnh đề khác nhưng nó có thể đứng một mình không cần mệnh đề khác.

* Why are you crying? – Because John hit me.

 

FOR:

– Giống như BECAUSE, mệnh đề chỉ lý do FOR đưa ra thông tin mới, chưa biết trước. Thông thường lý do mà mệnh đề FOR đưa ra có quan hệ nhân quả mật thiết với mệnh đề trước nó.     

* I decided to consult a doctor for I was feeling bad.

* Something certainly fell ill; for I heard a splash.

* All precautions must have been neglected, for the epidemic spread rapidly.

– Không giống như BECAUSE, mệnh đề chỉ lý do FOR không thể đứng một mình 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here