Tienganhonline.net: Có nhiều thành ngữ, ca dao và tục ngữ tiếng Anh liên quan đến “hands”. Có lẽ có rất nhiều thành ngữ tương tự trong ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Bài học này giới thiệu một số thành ngữ thông dụng liên quan đến quyền lực & trách nhiệm, sự giúp đỡ, và sự tin tưởng & trung thực.

1. Quyền lực & Trách nhiệm

– to have/get the upper hand: Nếu bạn có have or get the upper hand, bạn đang ở vị trí có quyền hoặc thuận lợi.
Eg: ‘The team got the upper hand when they scored a goal in the final minute.’
‘Đội có lợi thế hơn khi họ đã ghi bàn vào phút cuối cùng.’

– to get/be out of hand: Nếu sự việc gets out of hand, nó không còn kiểm soát được.
Eg: ‘The game was a bit rough, but it really got out of hand when the players started fighting.’
‘Trận đấu trở nên quyết liệt hơn, nhưng nó thật sự không còn kiểm soát được khi các cầu thủ bắt đầu đánh nhau.’

– to have your hands full: Nếu your hands are full, hoặc nếu bạn có have your hands full với cái gì đó, bạn có rất nhiều việc để làm đến nỗi bạn không thể nhận thêm việc hoặc trách nhiệm nào nữa.’
Eg: ‘Sorry, I can’t help you with your homework. I’ve got my hands full with this essay.’
‘Xin lỗi, tôi không thể giúp bạn làm bài tập ở nhà. Tôi rất bận với bài luận văn này.’

– to have your hands tied: Nếu your hands are tied, hoặc nếu bạn have your hands tied, cái gì đó đang cản trở bạn trong việc hành động.
Eg: ‘I got a parking fine today. I begged the policeman to forgive me, but he said that since he had already written the ticket, his hands were tied.’
‘Tôi nhận biên bản phạt đậu xe. Tôi năn nỉ người cảnh sát bỏ qua, nhưng anh ta nói rằng anh ta đã viết biên bản, không thể làm gì được.’

– to wash your hands of something: Có nghĩa là bạn từ chối sự tham gia vào một sự kiện nào đó và bạn sẽ không chấp nhận trách nhiệm mà xảy ra trong sự kiện này.
Eg: ‘I warned him not to take the money, but he ignored my advice and now he’s in trouble with the police. This is the third time it has happened, so I have washed my hands of him.’
‘Tôi đã cảnh cáo anh ta không nhận số tiền đó, nhưng anh ta đã không nghe và bây giờ anh ta bị cảnh sát bắt. Đây là lần thứ 3 rồi, và tôi sẽ không giúp đỡ gì anh ta nữa hết.’

– with a heavy hand / heavy-handed: Những thành ngữ này ám chỉ cách làm việc nghiêm khắc và thống trị.
Eg: ‘He has a heavy-handed approach to management. He often upsets people with his direct and critical style.’
‘Anh ta có một phương pháp quản lý nghiêm khắc. Anh ta làm mất lòng mọi người với tính cách trực tiếp và phê phán của mình.’

2. Giúp đỡ trong công việc

– to give someone a hand: Nếu ai đó gives you a hand, họ giúp đỡ bạn.
Eg: ‘Hey Tim, could you give me a hand to move this box? It’s too heavy for me to lift on my own.’
‘Hey Tim, bạn có thể giúp tôi chuyển chiếc hộp này không? Nó rất nặng nếu tôi phải nâng nó lên một mình.’

– many hands make light work: Câu tục ngữ này có nghĩa là nếu nhiều người giúp làm một công việc, nó sẽ được hoàn tất nhanh chóng và dễ dàng.
Eg: ‘We can get this furniture moved very quickly if everybody helps – many hands make light work!’
‘Chúng ta có thể di chuyển bàn ghế này một cách nhanh chóng nếu mọi người cùng giúp đỡ – nhiều người giúp đỡ làm công việc nhanh hơn!’


3. Sự tin tưởng và trung thực

– to be in safe hands: được chăm sóc kỹ lưỡng.
Eg: ‘Don’t worry about your cats while you are on holiday. I will feed them every day and make sure they are ok. They will be in safe hands!’
‘Đừng lo lắng về những con mèo khi bạn đi nghỉ hè. Tôi sẽ cho chúng ăn mỗi ngày và chăm sóc chúng. Chúng sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng!’

– to get your hands dirty: Tham gia vào một việc khó khăn, nguy hiểm hoặc phạm pháp mà bạn không muốn.
Eg: ‘The boss asked me to tell the workers that they were sacked. He doesn’t want to get his hands dirty by telling them himself.’
‘Xếp bảo tôi nói với những công nhân là họ đã bị đuổi việc. Ông ta không muốn nhúng tay vào việc dơ bẩn bằng cách báo họ.’

the devil finds/makes work for idle hands: Tục ngữ này có nghĩa là nếu người ta không việc gì làm, họ có khả năng dính vào tội phạm và rắc rối.
Eg: ‘I believe in the saying “The devil finds work for idle hands”, so when my kids were on their school holidays I made sure they kept out of trouble by giving them jobs to do around the house.’
‘Tôi tin vào câu tục ngữ ‘Ở không thì sinh lắm chuyện’, vì thế khi các con tôi nghỉ hè tôi bắt chúng làm việc trong nhà để khỏi phải sinh ra rắc rối.’

to keep your hands clean: Nếu bạn keep your hands clean, bạn không tham gia vào những hoạt động bất hợp pháp hoặc vô đạo đức.
Eg: ‘He wanted me to help him change the financial records, but I said no. I want to keep my hands clean.’
‘Anh ta muốn tôi sửa đổi văn bản tài chính, nhưng tôi nói không. Tôi không muốn làm việc phạm pháp.’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here