Cùng TiengAnhonline.net khám phá tên các cơ quan, chức danh bằng tiếng Anh nhé. Chúng thường xuất hiện trong nhiều tin tức tiếng anh nên việc ghi nhớ sẽ rất hữu ích.

 

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh  Viết tắt
Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Viêt Nam Socialist Republic of Viet Nam SRV
Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

 

Tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ

 

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Government of the Socialist Republic of Viet Nam GOV
Bộ Quôc phòng Ministry of National Defence MND
Bộ Công an Ministry of Public Security MPS
Bộ Ngoại giao Ministry of Foreign Affairs MOFA
Bộ Tư pháp Ministry of Justice MOJ
Bô Tài chính Ministry of Finance MOF
Bộ Công Thương Ministry of Industry and Trade MOĨT
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hôi ‘ Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs MOLISA
Bộ Giao thông vận tải Ministry of Transport MOT
Bộ Xây dựng Ministry of Construction MOC
Bộ Thông tin và Truyền thông Ministry of Information and Communications MIC
Bô Giáo dục và Đào tao Ministry of Education and Training MOET
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ministry of Agriculture and Rural Development MARD
Bô Kê hoach và Đâu tư Ministry of Planning and Investment MPI
Bô Nôi vu Ministry of Home Affairs МОНА
Bô Y tế Ministry of Health МОН
Bộ Khoa học và Cong nghệ Ministry of Science and Technology MOST
Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch Ministry of Culture, Sports and Tourism MOCST
Bộ Tài nguyên và Môi trường Ministry of Natural Resources and Environment MONRE
Thanh tra Chính phủ Government Inspectorate GI
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam The State Bank of Viet Nam SBV
Uy ban Dân tộc Committee for Ethnic Affairs CEMA
Văn phòng Chính phủ Office of the Government GO

 

Tên của các Cơ quan thuộc Chính phủ

 

Ban Quản lý Lãng Chủ tịch Hồ Chí Minh ‘ Ho Chi Minh Mausoleum Management HCMM
Bảo hiêm Xã hôi Viêt Nam Viet Nam Social Security VSI
Thông tân xã Việt Nam Viet Nam News Agency VNA
Đài Tiêng nói Việt Nam Voice of Viet Nam vov
Đài Truyến hình Việt Nam Viet Nam Television VTV
Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration HCMA
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viet Nam Academy of Science and Technology VAST

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here