Tienganhonline.net: Có những khi chúng ta cần phải nói giảm nói tránh về cái chết để bày tỏ sự kính trọng với người đã khuất. Hôm nay Ad *Winz* sẽ cũng cấp cho các bạn các cách nói giảm nói tránh về cái chết:

1. Pass away (qua đời):

He passed away last night because of having suffered heart attacks for years.
(Ông qua đã qua đời vào tối hôm qua sau nhiều năm bị bệnh đau tim hành hạ)

2. Six feet under (Nằm sâu dưới 6 tấc dất)

She was six feet under 4 years ago.
(Bà ta đã mất cách đây 4 năm rồi)

3. Meet one’s maker (về với tổ tiên)

Her daughter has met her maker for 3 years.
(Con gái bà ta đã về với tiên tổ được 3 năm rồi)

4. In one’s box (nằm trong quan tài)

The first director of the company was in his box 2 years ago.
(Giám đốc đầu tiên của công ty đã qua đời được 2 năm rồi)

5. Lose one’s life (mất mạng)

He lost his life many years ago because of a car accident.
(Anh ấy đã mất mạng bới một vụ tại nạn ô tô nhiều năm trước)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here