Tienganhonline.net: Những mệnh đề động từ (cũng được gọi là động từ đa từ), là những động từ bao gồm hai từ hoặc nhiều từ. Từ đầu tiên là một động từ và từ thứ hai (được gọi là hậu tố) là một giới từ hoặc một trạng từ. Một số mệnh đề động từ có hai hậu tố.

Những mệnh đề động từ với một hậu tố: 

stand up, let down, fall for, ask out, settle down

 

Những mệnh đề động từ với nhiều hơn một hậu tố:

go out with, take care of

 

Nghĩa của những động từ mệnh đề thay đổi tùy theo hậu tố mà đi theo sau động từ chính. Đôi khi một kết hợp giữa động từ-hậu tố có thể có hơn một nghĩa, tùy theo nội dung mà nó được sử dụng.

Dưới đây là một số ví dụ về động từ mệnh đề bắt đầu với “stand“.

 

Những động từ mệnh đề với vị ngữ

Những mệnh đề động từ này phải cần một vị ngữ còn được gọi là những mệnh đề ngoại động từ.

Trong những ví dụ dưới đây vị ngữ phải đi liền sau động từ và hậu tố.

 

to stand for something: cho phép việc gì đó xảy ra hoặc tiếp tục thực hiện.

– And you think I’d stand for that?

Và anh nghĩ là tôi ủng hộ việc này hả?

– You’re a bully and I won’t stand for it any longer!

Anh là một kẻ bắt nạt và tôi không chịu nổi nữa rồi!

 

to stand for something: là một chữ viết tắt của một hình thức của nhiều từ

– FAQ stands for ‘Frequently Asked Questions’.

FAQ viết tắt của ‘Frequently Asked Questions’.

– Do you know what MP3 stands for?

Bạn biết MP3 là viết tắt của những từ gì không?

 

* to stand up to somebody:đối mặt với ai đó

– After years of bullying she finally stood up to him and decided to leave him.

Sau nhiều năm bị bắt nạt, cuối cùng cô ta đã đối mặt và quyết định rời bỏ anh ta.

– He tried to stand up to his boss but he just wasn’t confident enough.

Anh ta đã cố gắng đối mặt với sếp của mình nhưng anh ta chưa có đủ tự tin.

 

* to stand over somebody: đứng rất gần với ai và quan sát họ rất kỹ

– It gives me the creeps when she stands over me while I’m working on the computer.

Thật là hãi hùng khi cô ta đứng sát tôi khi tôi đang làm việc trên máy vi tính.

– You don’t have to stand over me all the time. I can do this work by myself!

Anh không cần phải quan sát tôi kỹ như vậy. Tôi có thể làm việc này một mình

Những mệnh đề không cần vị ngữ

Một số mệnh đề động từ không cần vị ngữ. Chúng được gọi là những mệnh đề nội động từ. Những mệnh đề động từ dưới đây không cần vị ngữ.

 

to stand down: rời một công việc hoặc vị trí quan trọng (ví dụ như trong chính trị) và để người khác làm việc đó

– She stood down as Prime Minister only two years before she died.

Bà ta từ chức Thủ tướng chỉ sau hai năm trước khi bà ta qua đời.

– When they found out the Chairman had stolen money from the company, he had to stand down.

Khi họ tìm ra rằng vị Chủ tịch đã ăn cắp tiền từ công ty, ông ta phải từ chức.

 

 

to stand out: được nổi bật bởi vì ai đó/việc gì đó rất lạ thường

– Everyone else wore a white shirt. He really stood out with his bright red t-shirt.

Mọi người khác mặc áo sơmi trắng. Anh ta thật nổi bật với chiếc áo thun màu đỏ sáng.

– Your rusty old car really stands out beside all those flashy, new sports cars.

Chiếc xe cũ kỹ của bạn thật nổi bật bên cạnh những chiếc xe thể thao đời mới, bóng bẩy.

 

* to stand out: tốt hơn nhiều so với những người hoặc vật khác trong cùng một hoàn cảnh tương tự

– When I saw all the other children’s pictures, her art work really stood out.

Khi tôi đã quan sát những bức vẽ của các em khác, bức vẽ của cô ta thật đẹp.

– In that whole competition, there were only two dancers who stood out.

Trong suốt cuộc thi, chỉ có hai người nhảy nổi bật.

 

* to stand around: đứng đâu đó và không làm gì cả (thường trong cách không có mục đích)

– What are you doing standing around? Quick, get upstairs and tidy your room!

Con đứng đó làm gì? Lên lầu và dọn dẹp phòng nhanh lên!

– I don’t have time to stand around waiting for you. Why didn’t you call me if you were going to be late?

Tôi không có thời gian để đứng đó đợi cậu. Tại sao cậu không gọi điện cho tôi báo cậu sẽ đến muộn?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here