Những câu chào hỏi thông dụng hằng ngày, hello, Where are you from, How are you, how do you spell your name?, The alphabet song…

      http://lopngoaingu.com/listening/headway/media/2009/tienganhgiaotiep/damthoaicanban/headway/HeadWay_LevelA_Lesson01_Hello.mp3

Hello. My name’s Jenny. What’s your name?: Xin chào, tôi là Jenny. Tên bạn là gì?
Anna: Anna
Where are you from, Anna?: Bạn từ đâu đến, Anna?
I’m from New York: Tôi đến từ New York.

Hello. My name’s Thomas. What’s your name?: Xin chào, tôi là Thomas. Tên bạn là gì?
Johann: Johann
Where are you from, Johann?: Bạn từ đâu đến, Johann?
I’m from Berlin. Where are you from? Tôi đến từ Berlin. Bạn từ đâu đến?
I’m from Oxford.: Tôi đến từ Oxford

My name’s Mayumi Kimura, and I’m a student. I’m 19 years old. I’m not married. I have two brothers and a sister. I live in a flat in Osaka, Japan. I want to learn English because it’s an international language.

Tôi tên là Mayumi Kimura. Tôi là sinh viên. Tôi 19 tuổi. Tôi chưa lập gia đình. Tôi có 2 anh(em) trai và 1 chị(em) gái. Tôi sống trong căn hộ ở Osaka, Nhật Bản. Tôi muốn học tiếng Anh vì đó là ngôn ngữ quốc tế.

France: Pháp
Spain: Tây ban nha
Greece: Hy Lạp
England: Anh Quốc
Egypt: Ai cập
Russia: Nga
Brazil: Bra-xin
Japan: Nhật bản
Germany: Đức
Mexico: Mê hi cô
Hungary: Hung Ga ri
Italy: Ý

He’s from Spain: Tôi đến từ Tây ban nha
I’m sixteen.: Tôi 16 tuổi
Her name’s Pat.: Tên tôi là Pat
They’re from Britain: Tôi đến từ Anh
Where’s she from? Cô ấy từ đâu đến?
He’s a teacher in France: Anh ấy là giáo viên ở Pháp.

Hello, Mary. How are you?: Xin chào Mary. Bạn khỏe không?
Fine, thank you. And you?: Tôi khỏe, cảm ơn, còn bạn?
I’m OK, thanks: tôi khỏe. Cảm ơn

Hi, Dave. How are you?: Chào Dave, bạn khỏe không?
Not bad, thanks. And you?: Không đến nỗi, cảm ơn. Còn bạn?
Very well. How are the children?: Rất khỏe. Mấy đứa nhỏ khỏe không?
They’re fine.: Chúng ổn cả.

Goodbye, Chris.: Tạm biệt Chris
Goodbye, Anne. Have a nice evening.: tạm biệt Anne, chúc một buổi tối tốt đẹp
Thanks, Chris. See you tomorow: Cảm ơn Chris, mai gặp lại.

a stamp: Con tem
a bag: túi xách
a map: bản đồ
a key : chìa khóa
an apple: quả táo
a postcard: thiệp
a ticket:
a notebook: cuốn tập
an orange: trái cam
a letter: lá thư
a suitcase: va li
a camera: máy quay phim
a dictionary: từ điển
an envelope: bao thư
a newspaper: tờ báo
a magazine: tạp chí

The letters of the alphabet

/ei/ a h j k
/i:/ b c d e g p t v
/e/ f l m n s x z
/ai/ i y
/OU/ o
/u:/ q u w
/a:/ r

The alphabet song: Bài hát bảng chữ cái
a b c d e f g
h i j k l m n o p
l m n o p q r s t
l m n o p q r s t
u v w x y z
That is the English alphabet.

name N-A-M-E : tên
sister S-I-S-T-E-R: Chị (em) gái
flat F-L-A-T: căn hộ chung cư
student S-T-U-D-E-N-T: sinh viên
doctor D-O-C-T-O-R: bác sĩ
house H-O-U-S-E: nhà
letter L-E-double T-E-R: chữ, ký tự
married M-A-double R-I-E-D, kết hôn, lập gia đình
apple A-double P-L-E: quả táo
job J-O-B: công việc

The conversation: đàm thọai

How do you spell your first name?: Bạn đánh vần tên thế nào?
J-A-M-E-S.
How do you spell your surname?: bạn đánh vần họ thế nào?
H-A-double R-I-S-O-N.
James Harrison.
That’s right: Rất tốt.

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here