untitled

Có ai biết nghĩa của từ đánh rắm hoặc xì hơi là gì không? 
Dễ nhớ lắm này, nó là FART –/fɑːrt/– 

*Nothing is more embarrassing than farting in the public and then people start looking at you.. =_=

Gemini có biết 1 câu thành ngữ về từ này 
*A fart in a windstorm = những việc làm vô ích, vô bổ

Eg: – Gemini kept waiting outside his house, which was a fart in a windstorm. (Gemini vẫn tiếp tục đợi ngoài cửa nhà anh ta, thật là một việc làm vô ích!)

– My mom says that Facebook is a fart in a windstorm and I’d better do something useful in reality. (Mẹ em bảo chơi Fb là một việc vô bổ  và em nên  làm việc có ích trong thực tế.)

–Gemini–

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here