2 từ này chỉ khác nhau có 1 chữ “s” thôi nên có rất nhiều bạn nhầm lẫn nhé 

*Desert –/ˈdezə(r)t/– (đọc là đe dớt  )

+ nếu là danh từ thì từ này có nghĩa là sa mạc
+ còn Desert là động từ thì nó có nghĩa là ruồng bỏ, bỏ rơi

Eg:
– When winter are coming, birds desert theirs nests to fly to the South. (Khi mùa đông đang đến gần, chim chóc sẽ rời tổ và bay về phương Nam)

– Gemini felt that her luck had deserted her. (Gemini cảm thấy vận may đã ruồng bỏ mình rồi)

– He deserted his wife so that he could marry a younger woman. (Ông ta bỏ vợ để lấy người khác trẻ đẹp hơn.)

– The ship is sinking!! We have to desert it! (Thuyền đang chìm kìa! Bỏ nó lại thôi!)

* Dessert –/dɪˈzɜː(r)t/– (đọc là đi dớt)

– Đây là danh từ chỉ chung bữa ăn tráng miệng (hoa quả hay đồ ngọt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here